Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor uitvaartbegeleiding

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Uitvaartondernemer: het bedrijf dat uitvaartbegeleiding aanbiedt en uitvoert.
- Opdrachtgever: de persoon of personen die de opdracht geeft/geven voor uitvaartbegeleiding.
- Overledene: de persoon die is overleden en waarvoor de uitvaartbegeleiding wordt georganiseerd.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de uitvaartondernemer en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de uitvaartondernemer en de opdrachtgever.

3. Opdracht

3.1. De opdrachtgever verstrekt de opdracht aan de uitvaartondernemer voor het verzorgen van de uitvaartbegeleiding.

3.2. De uitvaartondernemer voert de opdracht uit conform de wensen van de opdrachtgever en binnen de grenzen van de wet- en regelgeving.

3.3. De uitvaartondernemer heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering.

4. Prijs en betaling

4.1. De prijs voor de uitvaartbegeleiding wordt bepaald op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de door de uitvaartondernemer gemaakte kosten.

4.2. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de uitvaartondernemer gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De uitvaartondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of vertraagde informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

5.2. De uitvaartondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, zoals ziekte, stakingen of natuurrampen.

5.3. De uitvaartondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen van derden die door de uitvaartondernemer zijn ingeschakeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de uitvaartondernemer.

6. Geschillen

6.1. Indien er tussen de uitvaartondernemer en de opdrachtgever een geschil ontstaat, zullen beide partijen zich inspannen om dit geschil in onderling overleg op te lossen.

6.2. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7. Slotbepalingen

7.1. Op de overeenkomst tussen de uitvaartondernemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

7.3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door de uitvaartondernemer. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten tussen de uitvaartondernemer en de opdrachtgever.

7.4. Deze algemene voorwaarden treden in werking op het moment dat de opdrachtgever de opdracht verstrekt aan de uitvaartondernemer.